ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА

1.  Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР із змін. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV із змін. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
3. Цивільний кодекс України від 16.10.2011 № 435-IV із змін. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
4. Податковий Кодекс України від 02.12.2010 №2755-VI із змін. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
5. Закон України від 04.11.2011 №4014-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» із змін. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4014-17
6. Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»  із змін. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14
7. Закон України від 22.03.2012  № 4618-VI «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» із змін. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-17
8. Про Державний бюджет України на 2019 рік від 23.11.2018 № 2629-VIII із змін. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:   https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2629-19
9. Кодекс законів про працю  від 24.12.1999 р. №1356-XIV із змін. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : //  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08.
10. Закон України від 24.03.95р. № 108 / 95 – ВР «Про оплату праці» із змін. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80.
11. Закон України від 07.12.2000 № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» із змін. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
12. Закон України від 21.06.2018 № 2473-VIII «Про валюту і валютні операції» із змін. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19
13. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Національного банку України від 12.11.2003 № 492 із змін. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03
14. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Національного банку України від 21.01.2004 № 22 із змін. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04
15. Наказ від 30.11.1999 № 291 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування» зі змін. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0892-99
16. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73 із змін. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0336-13
17. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 № 628 із змін. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z1223-13
18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затверджене наказом Міністерства фінансів України 28.05.1999 № 137 із змін. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0392-99
 19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92 із змін. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0288-00
20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 № 242 із змін. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0750-99
21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 № 246 із змін. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0751-99
22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 № 237 із змін. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0725-99
23.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 № 20 із змін. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0085-00
24.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 № 91 із змін. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0284-00
25.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 30.11.2001 № 559 із змін. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z1050-01 
26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 № 181 із змін. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0487-00
27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 № 290 із змін. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99
28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 318 із змін. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0027-00  
29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 330.11.2001 № 559 із змін. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0047-01
30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2001 № 205 із змін. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0433-01
31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.07.1999 № 163 із змін. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99
32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 № 193 із змін. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0515-00
33. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.02.2002 № 147 із змін. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0269-02
34. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.06.2001 № 303 із змін. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0539-01
35. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на акцію», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 16.07.2001 № 344 із змін. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0647-01
36. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39 із змін. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0161-00
37. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.10.2003 № 601 із змін. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z1025-03
38. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2003 № 617 із змін. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z1054-03
39. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2004 № 817 із змін. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0035-05
40. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 19.05.2005 № 412 із змін. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0621-05
41. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.11.2005 № 790 із змін. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05
42. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2006 № 415 із змін. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0610-06
43. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 «Інвестиційна нерухомість», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2006 № 415 із змін. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0823-07
44. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 33 «Витрати на розвідку запасів корисних копалин», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2008 № 1090 із змін. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0844-08
45. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 34 «Платіж на основі акцій», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2008 № 1577 із змін. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0057-09
46. Закон України  від 23.09.1999 № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», із змін.  [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14
47. Закон України  від 29.11.2001 № 2866-III «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», із змін.  [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-14
48. Закон України  від 08.07.2010 № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», із змін.  [Електронний ресурс]. — Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17